REGULAMIN BIEGU

„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

 ORGANIZATOR

Organizatorem „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest: PKS Wieluń sp. z .o.o. oraz Gmina Wieluń

 CELE

1.      Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

2.      Upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.

3.      Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców regionu Wieluńskiego oraz Polski.

4.      Promocja Gminy Wieluń, jako przyjaznej ludziom aktywnym.

 

TRASA BIEGU

5.      Bieg odbędzie się 3 marca 2019 roku w Wieluńskim Lasku przy stadionie piłkarskim

6.      Start zawodników nastąpi o godz.11.00. Trasa biegu będzie przebiegać po nawierzchniach szutrowych. Bieg odbędzie się na jednym dystansie tj. 1963 m

7.      Dystans biegu głównego związany jest z rokiem śmierci ostatniego żołnierza wyklętego - „Józefa Franczaka, ps. Lalek”

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

 

1.      9.30 – 10.40 - rejestracja uczestników

2.                11.00 - Start biegu

3.                11.40 – zakończenie biegu

4.                12.00 – poczęstunek

5.                12.15 – dekoracja

6.                12.20 – 14.00 rekonstrukcja historyczna (organizator zastrzega możliwość rezygnacji z 
                              tego punktu programu)

7.                14.00 – zakończenie imprezy

 

KLASYFIKACJA I NAGRODY

8.      W Biegu będzie prowadzona klasyfikacja ogólna z podziałem na kategorie wiekowe, tj.

a.      Dzieci do 10 lat

b.      Młodzież od 11 do 15 lat

c.       16 lat i starsi – w tej kategorii będzie odrębna klasyfikacja dla Pań i Panów

9.      Pierwszych 250 osób zapisanych na bieg otrzyma bezpłatnie pakiet startowy.

UCZESTNICTWO

10.  Biuro zawodów będzie się mieścić w Wieluniu przy ulicy Wojska Polskiego 38, w namiocie oznaczonym „Biuro Zawodów” w dniu zawodów od godz. 9.30 do godz. 10.40

11.  Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

12.  Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie do organizatora Formularza Rejestracyjnego.

13.  Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje go do jego przestrzegania.

14.  Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.

15.  Uczestnik biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

16.  Zgłoszenia do biegu przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie  http://bieg.pks-wielun.pl/ oraz w dniu zawodów , w biurze zawodów.

17.  Udział w biegu jest bezpłatny, opłata startowa nie jest pobierana.

18.  W przypadku dużej liczby uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do podziału biegu na tury.

19.  Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin. Organizator zapewnia opiekę medyczną na mecie biegu. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie imprezy. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); (Dz. U.UE.L.2016.119.1), Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp.z o.o. w Wieluniu  uprzejmie informuje, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych, dalej zwanym „ADO”, jest:

PKS Wieluń Sp.zo.o., ul. R. Traugutta 53, 98-300 Wieluń, tel. 43/ 843-31-41, fax. 43/843-35-45, e-mail: info@pks-wielun.pl

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji uczestnictwa w biegu, którego         współorganizatorem jest ADO.

3.  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, c i f ogólnego rozporządzenia            o ochronie danych oraz w szczególności na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.    Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm) oraz ustawy z dnia 13 października     1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.)

ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.